skip to content

Voorwaarden / AVG

Privacy Psychotherapiepraktijk Quo Vadis

Er wordt zorg gedragen voor een samenwerkingsklimaat waarin u zich op uw gemak kunt voelen en u zich kunt uitspreken over alles wat in uw leven belangrijk is. Als u iets niet zint met betrekking tot de therapeut, dan wordt u verzocht dat kenbaar te maken. Dat verbetert de onderlinge samenwerking.

De onderwerpen die tijdens de gesprekken met de psychotherapeut aan bod komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Er wordt dus geen informatie aan derden verstrekt zonder dat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.
In dat geval  bepaalt u mede welke informatie er wordt gegeven.

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) verplicht het aangaan van een behandelovereenkomst, waarin u zich goed kunt vinden.
De geheimhoudingsplicht is een vereiste en ondermeer geregeld in de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

De Wet Persoonsgegevens regelt ondermeer dat u altijd recht op inzage in uw dossier heeft, dat in principe eigendom is van de behandelpraktijk.
Het is ook wettelijk geregeld dat het behandeldossier na beëindiging van de psychotherapie nog 10 jaar bewaard blijft, tenzij u een schriftelijk verzoek tot vernietiging indient.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Ik deel uitsluitend persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling is aangewezen of als het voor het voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. in het kader van “Routine Outcome Measurement” (ROM) of rapportage aan het Diagnose Informatie

Systeem (DIS) van de NZA) nodig is. Het delen van persoonsgegevens met bijvoorbeeld huisarts of bedrijfsarts gebeurt uitsluitend als er sprake is van een gerechtvaardigd schriftelijk verzoek en als de betrokkene daarvoor zelf ook schriftelijk of mondeling vooraf toestemming heeft gegeven. De schriftelijke informatie is altijd direct ter lezing beschikbaar.

Ik sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de
eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

De psychotherapeut neemt deel aan eenintervisiegroep, waarin hij praktijksituaties kan voorleggen aan collega’s.
De anonimiteit is ook hierbij  gewaarborgd.
De collega’s van de intervisiegroep zijn dan ook collega’s met wie samengewerkt wordt, evenals met psychiaters in de regio.


Kwaliteitsregister NVP

De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) heeft in juni 2015 een Kwaliteitsregister opgezet, waarin ik geregistreerd ben. Dit betekent dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen als psychotherapeut. 

Kwaliteitsstatuut

Het Zorginstituut Nederland bepaalt dat elke GGZ zorgverlener per 1 jan 2017 moet beschikken over een zgn Kwaliteitsstatuut. Dit Kwaliteitsstatuut is door mij opgesteld conform het daarvoor geldende format en ingediend bij het daarvoor aangewezen beoordelingsbureau Mediquest. In 2017 is dit goedgekeurd. Zie link onderaan deze bladzijde.
 

De kosten en kwaliteitscontracten met ziektekostenverzekeraars

Met alle zorgverzekeraars heeft deze praktijk voor 2022/2023  Specialistische GGZ contracten afgesloten, behalve met Menzis en Ander Zorg (voor deze zorgverzekeraars krijgt u direct zelf een factuur en bespreekt u wat u rechtstreeks zelf terugkrijgt).

Voor alle andere zorgverzekeraars geldt dat u alleen tot het maximum van uw verplichte eigen risico van € 385 aan de ziektekostenverzekeraar moet bijdragen.


De aanmelding

Dit kan telefonisch op telnr. 06 166 96 164, per email of via het contactformulier
Er wordt dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u opgenomen.

Voor een SPECIALISTISCHE GGZ -behandeling door een gespecialiseerde psychotherapeut is een verwijsbrief van de huisarts of bedrijfsarts nodig om voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking te komen.

Wachttijden: Omdat er meestal een wachttijd van MINIMAAL 6 WEKEN bestaat, is er overleg nodig over het tijdstip en de locatie.
Binnen twee weken na deze samen vastgestelde  datum start de behandeling
U ontvangt bij aanmelding telefonisch informatie over de geschatte actuele wachttijd van dat moment. Is deze voor u te lang, dan kunt u worden doorverwezen naar collega's in de regio.

Openingstijden: De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, woensdag. Daarnaast op maandag- en dinsdagavond.

Kwaliteitsstatuut Jan Bout

Up